Pagsanjan Falls

Pagsanjan Falls

The Pagsanjan Falls stands proud a 120 meter drop causing a thunderous clashing of water flowing down the Pagsanjan gorge from the town of Cavinti. This three tiered falls can be accessed by shooting the rapids from Pagsanjan or by hiking and rapelling from Cavinti, Laguna, hence the name Pagsanjan and Cavinti Falls. It’s third name Magdapio Falls was born of folklore from two brothers Balubad and Magdapio and the lovers Magda and Pio.

Travelling today or planning for a future commute to Pagsanjan Falls in Cavinti Laguna? Learn more about Pagsanjan Falls, Cavinti Falls, The Legend of Magdapio, and the Budget and Itinerary for a day tour in Pagsanjan Falls.

Share to:

NOTICE: The fares and schedules listed here may subject to change without prior notice. Pls check with the bus companies for the updated details here.

CommuteTour is in no way affiliated with any of the buses listed on any of its pages.

Ads are showing to support the maintenance of this website.
You can also support by donating https://ph.commutetour.com/donate/
You can also Book your hotels using the Affiliate links such as Agoda, Booking.com and Klook

Fare increase starting October 8, 2023

TransportNew Min FareAfter 4kmAfter 5km
Traditional jeep₱13₱1.80
Modern jeep₱15₱2.20
Ordinary City Bus ₱15₱2.25
Ordinary Provincial Bus₱15₱1.90
Aircon City Bus₱15₱2.64
Aircon Provincial Bus (Deluxe)₱15₱2.10
Aircon Provincial Bus (Super deluxe)₱2.35
Aircon Provincial Bus Luxury₱2.90
LTFRB Fare Increase effective October 4, 2022

For exact fares, you may contact the bus operators directly: commutetour.com/travel/transport/bus/bus-contact-number/

PlatformLink
Facebookfacebook.com/commutetour
Youtubeyoutube.com/@commutetour
Instagraminstagram.com/commutetour/
Tiktoktiktok.com/@commutetour
Messengerm.me/commutetour
Email[email protected]
Redditreddit.com/user/CommuteTour_Official/
Contact Commute Tour
SUBSCRIBE to my channel

Updated:

Pagsanjan Falls Laguna

In the early days, Pagsanjan falls was originally accessed only through Pagsanjan by skillful boatmen treading their way through rocks and shooting the canoe along a series of 14 rapids, known as shooting the rapids. As time passed and modernization happened, Cavinti was able to regain the falls by establishing a safe path to tourists to hike and rapel the mountains heading down the waterfalls.

Thus, Pagsanjan became the tourism capital of Laguna as most tourists would access Pagsanjan Falls through the gorge. The annual “Bangkero Festival” is celebrated every 1st week of March, dedicated to the bangkeros who also serve as tour guides to the guests exploring the falls.

Cavinti finally reclaimed what was originally theirs – the famed Pagsanjan Falls. The waterfalls are actually located in Cavinti and the locals call it Cavinti Falls. It is just that the entry is by shooting the rapids from the river in Pagsanjan. Cavinti has now opened a backdoor 589-step trail via metal ladders that go straight to Cavinti Falls.

Rowena Magcale Academia.edu

The 90s show Tabing Ilog also featured Pagsanjan Falls.

Noong mga unang araw, ang Pagsanjan falls ay orihinal na napupuntahan lamang sa pamamagitan ng Pagsanjan ng mga mahuhusay na bangkerong tumatahak sa tulak ang mga bangka sa isang serye ng 14 na rapids, na kilala bilang shooting the rapids. Sa paglipas ng panahon at nangyari ang modernisasyon, nabawi ng Cavinti ang talon sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang ligtas na landas sa mga turista upang mag-hike at mag-rappel sa kabundukan patungo sa talon.

Kaya, ang Pagsanjan ay naging kabisera ng turismo ng Laguna dahil karamihan sa mga turista ay nararating ang Pagsanjan Falls sa pamamagitan ng bangka. Ang taunang “Bangkero Festival” ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Marso, para ipagdiwang ang mga bangkero na nagsisilbi ring tour guide sa mga bisitang papunta sa talon.

Sa wakas ay nabawi ni Cavinti ang orihinal na kanila – ang sikat na Pagsanjan Falls. Ang mga talon ay talagang matatagpuan sa Cavinti at tinawag ito ng mga lokal na Cavinti Falls. Kaya lang ang pagpasok ay sa pamamagitan ng pagbaril sa agos mula sa ilog sa Pagsanjan. Nagbukas na ngayon si Cavinti ng backdoor na 589-step na trail sa pamamagitan ng mga metal ladder na dumiretso sa Cavinti Falls.

Rowena Magcale Academia.edu

Nakilala din sa 90s tv show na Tabing Ilog ang Pagsanjan Falls.

Cavinti Falls, Laguna

Cavinti Falls is also known as Pagsanjan Falls or Magdapio Falls (from local folklore). The entrance to the falls is located in Pueblo El Salvador Nature’s Park and Picnic Grove, Barangay Tibatib in Cavinti, Laguna. From the entrance, it will take almost an hour trek and two rappelling going to the falls.

Back in June 2019, I was able to experience trekking Cavinti Falls. Prior to this, I also experienced shooting the rapids when my uncle treated us for an out of town trip in Pagsanjan Laguna, although the memory is now vague and we dont have much photos back then.

Ang Cavinti Falls ay kilala rin bilang Pagsanjan Falls o Magdapio Falls (mula sa lokal na alamat). Matatagpuan sa Pueblo El Salvador Nature’s Park at Picnic Grove, Barangay Tibatib sa Cavinti, Laguna ang pasukan papuntang Pagsanjan Falls. Mula sa bukana, aabutin ng halos isang oras na paglalakad at dalawang rapelling papunta sa talon.

Noong Hunyo 2019, naranasan kong mag-trek ng Cavinti Falls. Bago ito, naranasan ko rin ang pagbaril sa agos nang i-treat kami ng aking tiyuhin para sa isang out of town trip sa Pagsanjan Laguna, bagama’t malabo na ang alaala at wala kaming masyadong litrato noon.

Hike Cavinti Falls

Upon arrival in Barangay Tibatib, you will need to register in Pueblo El Salvador Nature’s Park and Picnic Grove. Then, they will assign your guide who will help you put on your harness to use for rappelling. Before hiking to Cavinti Falls, make sure to get your breakfast in the store near the entrance to have energy for your adventure. You can also buy snacks and take them to the falls. The road to the falls is a private property and the paved path only goes before the entrance to the property.

Pagdating sa Barangay Tibatib, kakailanganin mong magparehistro sa Pueblo El Salvador Nature’s Park at Picnic Grove. Pagkatapos, itatalaga nila ang iyong tour guide na tutulong sa iyo na isuot ang iyong harness para gamitin sa pag rapel. Bago mag-hiking sa Cavinti Falls, siguraduhing kunin ang iyong almusal sa tindahan malapit sa pasukan upang magkaroon ng lakas para sa iyong pakikipagsapalaran. Maaari ka ring bumili ng meryenda at dalhin ito sa talon. Ang daan patungo sa talon ay isang pribadong pag-aari at ang sementadong landas ay napupunta lamang bago ang pasukan sa property.

Rappelling in Cavinti Falls

Part of the adventure when trekking en route to Cavinti Falls are the two vertical drops or what locals call rappelling. When doing the rappelling, make sure that your feet are close together so that it will not bump the metal railings which may cause injuries. Also, hold the rope so you wont be swinging back and forth when going down. If you are afraid, you can also just use the stairs.

FYI the rappelling is only for going down. When going up from the falls, you will need to climb the stairs.

There are also steep stairs going up/down the falls. Make sure to be careful and hold the railings especially when you are wet.

Bahagi ng adventure kapag nagtrekking papunta sa Cavinti Falls ay ang dalawang vertical drop o tinatawag ng mga lokal na rapeling. Kapag nagsasagawa ng rappelling, siguraduhing magkadikit ang iyong mga paa upang hindi mabunggo ang mga bakal na rehas na maaaring magdulot ng mga pinsala. Gayundin, hawakan ang lubid upang hindi ka umuugoy pabalik-balik kapag bumababa. Kung natatakot ka, maaari mo ring gamitin ang hagdan.

FYI ang rapelling ay para lang bumaba. Kapag umaakyat mula sa talon, kailangan mong umakyat sa hagdan.

Meron ding matarik na hagdan paakyat/baba sa falls. Siguraduhing mag-ingat at hawakan ang mga rehas lalo na kapag ikaw ay basa.

The Majestic Pagsanjan / Cavinti Falls

Regardless of what you call the falls, whichever path you choose to get there – the long boat ride or the hour long trek, Pagsanjan falls is truly a majestic site to behold. The adrenaline rush will only be complete once you ride the raft and bathe under the falls and enter the Devil’s cave at the back of the falls.

Anuman ang tawag sa talon, alinmang landas ang pipiliin mong makarating doon – ang mahabang biyahe sa bangka o ang isang oras na paglalakbay, ang Pagsanjan falls ay tunay naman isang napakagandang lugar na pagmasdan. Makukumpleto lang ang adrenaline rush kapag sumakay ka sa balsa at naligo sa ilalim ng talon at pumasok sa Devil’s Cave sa likod ng talon.

Pagsanjan, Laguna

Pagsanjan is a third class municipality of Laguna located 96 kilometers southeast of kilometer zero in Manila. It is known as the tourist capital of Laguna primarily because of the famous Pagsanjan Falls.

Cavinti, Laguna

Cavinti is also a third class municipality bordering Pagsanjan and Luisiana in Laguna. It is located 110 kilometers from KM.0 and is known for Cavinti Falls and Cavinti Underground cave.

Cavinti Falls Entrance

How much is the Entrance to Cavinti Falls / Pagsanjan Falls

As of June 2019, the entrance fee to Cavinti Falls is ₱285 per passenger for TREKKING ADVENTURE inclusive of tour guide assisted trekking, rappelling, lifevest, balsa experience and Cavinti Falls Experience. The price for TREKKING PLUS BOAT RIDE is ₱645 per passenger inclusive of tour guide, trekking, rappelling, lifevest, balsa experience, cavinti falls experience, boat ride and shooting the rapids going to boating station.

Pagsanjan Falls Day Tour

Pagsanjan falls can be done in a day tour and can reached from PITX going to Lucena, Quezon or Sta Cruz and Pagsanjan Laguna. HM Transport bus has direct trips from Alabang South Station and the travel time is 2 hours. In addition, there are also falls in Luisiana Laguna that can be added for an overnight DIY tour and then capped of by going to Lucban Quezon’s Kamay ni Hesus.

Sample Itinerary
5:00 AM – PITX to Sta Cruz
6:30 AM – Arrive at DLTB Sta Cruz Station and take jeep to Cavinti (via Lucban jeepney)
7:00 AM – Arrive at Cavinti Town Proper
7:30 AM – Arrive at Pueblo El Salvador and Register
8:00 AM – Start Trek
9:30 AM – Arrive in Pagsanjan Falls
1:00 PM – Prepare for return to Jump off
2:30 PM – clean up and wash
3:30 PM – Depart from Cavinti

add ons –
travel to Luisiana Laguna, 15 mins
travel to Lucban, Quezon, 1 hour

Ang Pagsanjan falls ay maaaring gawin sa isang day tour at maabot mula sa PITX / LRT Buendia papuntang Lucena, Quezon o Sta Cruz at Pagsanjan Laguna. Ang HM Transport bus ay may mga direktang biyahe mula sa Alabang South Station papuntang Sta Cruz at aabutin ng isa’t kalahating oras ang biyahe. Mayroon ding mga falls sa Luisiana Laguna na maaaring idagdag para sa isang overnight DIY tour at maaaring tapusin sa ng pagpunta sa Kamay ni Hesus ng Lucban Quezon.

Sample Itinerary
5:00 AM – PITX papuntang Sta Cruz
6:30 AM – dating sa DLTB Sta Cruz Terminal at sumakay ng jeep papuntang Cavinti (via Lucban jeepney)
7:00 AM – Dating sa Cavinti Town Proper
7:30 AM – Dating sa Pueblo El Salvador at Magrehistro
8:00 AM – Simulan ang Trek
9:30 AM – Dating sa Pagsanjan Falls
1:00 PM – Maghanda para sa pagbabalik sa Jump off
2:30 PM – maligo
3:30 PM – Umalis mula sa Cavinti

mga posible pang idagdag –
biyahe sa Luisiana Laguna, 15 mins, tignan dito
biyahe papuntang Lucban, Quezon, 1 oras

Pagsanjan Falls Budget Tour

In under ₱1,500 you can enjoy a day tour to Pagsanjan Falls. The bulk of the budget is for the fare and entrance, and you still have extra for food.

 • ₱175 – PITX Bus to Sta Cruz
 • ₱10 – Jeep to Pagsanjan Arc
 • ₱24 – Jeep to Cavinti town proper
 • ₱100 – trike good for 2 passengers
 • ₱285 – entrance fee etc.
 • ₱20 – locker
 • ₱100 – tip to guide (voluntary)

Sa halagang ₱1,500, maaari ka na makagawa ng day tour sa Pagsanjan Falls. Ang bulto ng budget ay para sa pamasahe at entrance fee, at may matitira ka pa para sa pagkain.

 • ₱175 – PITX Bus to Sta Cruz
 • ₱10 – Jeep to Pagsanjan Arc
 • ₱24 – Jeep to Cavinti town proper
 • ₱100 – trike para sa 2 pasahero
 • ₱285 – entrance fee atbp.
 • ₱20 – locker
 • ₱100 – tip sa guide (boluntaryo)

How to Commute to Pagsanjan Falls?

There are four ways to commute from Manila to Pagsanjan Falls / Cavinti Falls – from PITX, from LRT Buendia, from Alabang South Station, and from Ayala Makati. You can also travel from Dasmariñas (Dasma) Cavite, Sta Rosa / Calamba Laguna or Lucena / Lucban Quezon. The travel time is 1.5 – 2 hours and the fare ranges from ₱140 to ₱175

Paano pumunta ng Pagsanjan Falls na commute? As of November 2021, May apat na paraan para mag-commute mula Manila patungong Pagsanjan Falls / Cavinti Falls – mula PITX, mula sa LRT Buendia, mula sa Alabang South Station, at mula sa Ayala Makati. Maaari ka ring maglakbay mula sa Dasmariñas (Dasma) Cavite, Sta Rosa / Calamba Laguna o Lucena / Lucban Quezon. Ang oras ng paglalakbay ay 1.5 – 2 oras at ang pamasahe ay mula ₱140 hanggang ₱175

PITX to Pagsanjan Falls

To travel from PITX to Pagsanjan Falls, you can ride the Sta Cruz bus then Lucban Jeep to Pagsanjan town proper or Cavinti. The fare to Sta Cruz is ₱175 and travel time is 2 hours. If travelling to Cavinti Falls, ask the jeepney driver to drop you off at Cavinti falls tricycle station to Pueblo El Salvador. Alternatively, you can also ride the Lucena bound bus and from Grand Terminal, take the jeepney going to Pagsanjan / Sta Cruz.

Upang makarating mula PITX papuntang Pagsanjan Falls, maaari kang sumakay ng Sta Cruz bus pagkatapos ng Lucban Jeep hanggang sa Pagsanjan town proper o Cavinti. Ang pamasahe papuntang Sta Cruz ay ₱175 at ang oras ng paglalakbay ay 2 oras. Kung bumabyahe sa Cavinti Falls, hilingin sa jeepney driver na ihatid ka sa Cavinti falls tricycle station papuntang Pueblo El Salvador. Bilang kahalili, maaari ka ring sumakay sa Lucena bound bus at mula sa Grand Terminal, sumakay ng dyip papuntang Pagsanjan / Sta Cruz.

LRT Buendia to Pagsanjan Falls

You can also travel going to Pagsanjan falls from LRT Buendia by taking the LLI or DLTB bus to Sta Cruz. The fare to Sta Cruz is ₱175 and the travel time is also 2 hours. From Sta Cruz, ride the jeepney to Lucban and ask the jeepney driver to drop you off at Cavinti falls tricycle station to Pueblo El Salvador.

Maaari kang bumiyahe papunta sa Pagsanjan falls mula sa LRT Buendia sa pamamagitan ng pagsakay ng LLI o DLTB bus papuntang Sta Cruz. Ang pamasahe papuntang Sta Cruz ay ₱175 at aabutin ng 2 oras ang biyahe. Mula Sta Cruz, sumakay ng jeepney papuntang Lucban at sabihin sa jeepney driver na ibaba ka sa Cavinti falls tricycle station papuntang Pueblo El Salvador.

Alabang to Pagsanjan Falls

To travel from Alabang going to Pagsanjan Falls, ride the HM Worthy Transport bus from Alabang South Station going to Sta Cruz, Laguna. The bus fare is ₱150 and the travel time is 1.5 hours. From Sta Cruz, ride the Lucban jeep to Pagsanjan or Cavinti town.

Para makapunta sa Pagsanjan Falls galing Alabang, sumakay sa HM Worthy Transport bus mula Alabang South Station papuntang Sta Cruz, Laguna. Ang pamasahe sa bus ay ₱150 at aabuting ng 1.5 oras and byahe. Mula Sta Cruz, sumakay ng Lucban jeep papuntang Pagsanjan o bayan ng Cavinti.

Ayala Makati to Pagsanjan Falls

To commute from Ayala Makati going to Pagsanjan falls entails a cutting trip to Calamba and then another bus / jeep to Sta Cruz Laguna. Alternatively, you can also ride a jeep from Ayala MRT to Washington and then another jeep to LRT Buendia / Gil Puyat Station and then ride the DLTB or LLI bus to Sta Cruz Laguna. From Sta Cruz, you can ride the jeep to Lucban and drop off at Pagsanjan Town proper or Cavinti.

Para mag commute mula Ayala Makati papunta sa Pagsanjan falls, sumakay ng cutting trip na bus papunta sa Calamba at pagkatapos ay isa pang bus / jeep papuntang Sta Cruz Laguna. Maaari ka ring sumakay ng jeep mula Ayala MRT papuntang Washington at pagkatapos ay isa pang jeep papuntang LRT Buendia / Gil Puyat Station at pagkatapos ay sumakay ng DLTB o LLI bus papuntang Sta Cruz Laguna. Mula Sta Cruz, maaari ka nang sumakay ng jeep papuntang Lucban at bumaba sa Pagsanjan Town proper o sa may Cavinti.

Check my terminals below

Dasma Cavite to Pagsanjan Falls

For travellers from Cavite going to Pagsanjan Falls, there is a UV Express van from Robinsons Dasmariñas going to Sta Cruz Laguna and the fare is ₱250. Alternatively, you can ride the van to Calamba Laguna and then ride another bus or jeep to Sta Cruz. From Sta Cruz, ride the jeep to Lucban Quezon and drop off either in Pagsanjan Tourism office or in Cavinti town.

Para sa mga manlalakbay mula sa Cavite na pupunta sa Pagsanjan Falls, mayroong UV Express van mula sa Robinsons Dasmariñas going to Sta Cruz Laguna at ang pamasahe ay ₱250. Bilang kahalili, maaari kang sumakay sa van papuntang Calamba Laguna at saka sumakay ng isa pang bus o jeep papuntang Sta Cruz. Mula sa Sta Cruz, sumakay ng jeep papuntang Lucban Quezon at bumaba sa opisina ng Pagsanjan Tourism o sa bayan ng Cavinti.

Calamba Laguna to Pagsanjan Falls

There are two ways to travel from Calamba Laguna to Pagsanjan Falls – the first is by riding the HM Worthy / DLTB or LLI Bus going to Sta Cruz Laguna and the second is by riding the jeepney from Calamba Central Terminal to Sta Cruz. Once in Sta Cruz Terminal, ride the jeepney going to Lucban Quezon and drop off either in Pagsanjan Tourism center or Cavinti Town for the hiking and rappelling.

Mayroong dalawang paraan para makarating sa Pagsanjan Falls galing Calamba Laguna – ang una ay sa pamamagitan ng pagsakay sa HM Worthy / DLTB o LLI Bus papuntang Sta Cruz Laguna at ang pangalawa ay ang pagsakay sa jeepney mula Calamba Central Terminal patungong Sta Cruz. Pag dating sa Sta Cruz Terminal, sumakay ka ng jeepney papuntang Lucban Quezon at bumaba sa Pagsanjan Tourism center o Cavinti Town para sa hiking at rappelling.

Balibago Sta Rosa to Pagsanjan Falls

Tourists from San Pedro, Biñan, Santa Rosa and Cabuyao in Laguna going to Pagsanjan Falls may ride the UV Express van from Balibago in Sta Rosa going to Sta Cruz / Pagsanjan. The van terminal operates from 6:00 AM to 6:00 PM and the fare is ₱170. From Sta Cruz Terminal, ride the jeepney to Lucban and ask the driver to drop you off in Pagsanjan Tourism Center for shooting the rapids or in Cavinti Town for the hiking and rappelling.

Ang mga turista mula sa San Pedro, Biñan, Santa Rosa at Cabuyao na pupunta sa Pagsanjan Falls ay maaaring sumakay sa UV Express van mula Balibago sa Sta Rosa papuntang Sta Cruz / Pagsanjan. Ang terminal ng van ay bukas mula 6:00 AM hanggang 6:00 PM at ang pamasahe ay ₱170. Mula sa Sta Cruz Terminal, sumakay ng jeepney papuntang Lucban at hilingin sa driver na ibaba ka sa Pagsanjan Tourism Center para sa shooting the rapids o sa Cavinti Town para sa hiking at rappelling.

Lucena / Lucban to Pagsanjan Falls

Tourists commuting from Lucena and Lucban in Quezon Province may ride the Pagsanjan / Sta Cruz modern jeepney in Lucena Grand Terminal or do a cutting trip from Lucena Jollibee going to Lucban Market then another jeepney to Sta Cruz Laguna. The fare for the modern jeep from Lucena to Sta Cruz is 113 while the cutting trip from Lucena to Lucban is ₱42 and ₱60 from Lucban to Cavinti or Pagsanjan. You can ask the driver to drop you off in Cavinti Town or in Pagsanjan Tourism Center for shooting the rapids

Ang mga turistang bumibiyahe mula Lucena at Lucban sa Quezon Province patungong Pagsanjan falls ay maaaring sumakay sa modern jeepney ng Pagsanjan / Sta Cruz sa Lucena Grand Terminal o mag-cutting trip mula Lucena Jollibee papunta sa Lucban Market at sa isa pang jeepney papuntang Sta Cruz Laguna. Ang pamasahe sa modernong jeep mula Lucena hanggang Sta Cruz ay 113 habang ang cutting trip mula Lucena hanggang Lucban ay ₱42 at ₱60 mula Lucban hanggang Cavinti o Pagsanjan. Maaari mong hilingin sa driver na ibaba ka sa Bayan ng Cavinti o sa Pagsanjan Tourism Center para sa “shooting the rapids

How to go to Pagsanjan Falls by car?

If you are travelling by car or rent a van going to Pagsanjan Falls, from Alabang, take the SLEX road and then exit at Sto Tomas towards Bucal Bypass road until you reach the National Road passing by the towns of Calamba, Los Baños, Bay, Sta Cruz and Pagsanjan.

Alternatively, if you are coming from Rizal, you can follow the national road passing along Tanay, Pililia, Siniloan, Paete, Lumban and finally reaching Cavinti.

Kung ikaw ay bumabyahe sakay ng kotse o umarkila ng van papuntang Pagsanjan Falls, mula Alabang, dumaan sa SLEX road at pagkatapos ay lumabas sa Sto Tomas patungo sa Bucal Bypass road hanggang sa makarating sa National Road na dumadaan sa mga bayan ng Calamba, Los Baños, Bay, Sta Cruz at Pagsanjan.

Bilang kahalili, kung ikaw ay manggagaling sa Rizal, maaari mong sundan ang pambansang daan na dadaan sa Tanay, Pililia, Siniloan, Paete, Lumban at tuluyang makarating sa Cavinti.

Terminal schedule Sta Cruz

 • 7:00 PM – LLI Bus Last trip to PITX / LRT Buendia
 • 5:30 PM – DLTB Bus last trip to Buendia
 • 3:30 PM – HM Transport last trip to Alabang
 • 6:00 PM – van terminal to Alabang / Dasmariñas

Terminal Schedule Lucena

 • 7:00 PM – Last trip to PITX / LRT Buendia

Alternate Transportation

If you missed the last trip bus from Sta Cruz Laguna to, you can ride a jeepney going to Calamba Laguna or Sta Rosa / Balibago

Chasing Waterfalls Cavinti and Luisiana

An alternative itinerary for Pagsanjan Falls is to also go to Luisiana and do chasing waterfalls. There are 4 falls in Luisiana Laguna namely Hulugan Falls, Talay Falls, Aliw Falls and Hidden Falls. You can continue to Lucban Quezon and head to Kamay Ni Hesus then come home via Lucena to PITX.

Alternatibong itinerary para sa Pagsanjan Falls ay ang mga talon sa Luisiana, Laguna. Mayroong 4 na falls sa Luisiana Laguna tulad ng Hulugan Falls, Talay Falls, Aliw Falls at Hidden Falls. Maaari ka ding tumuloy sa Kamay Ni Hesus sa Lucban Quezon umuwi via Lucena to PITX.

Things to do near Cavinti Falls

 1. Cavinti Underground Cave
 2. Book a trip to Caliraya Lake & Adventure park
 3. Hulugan, Luisiana Falls
 4. Kamay ni Jesus, Lucban Quezon

Cavinti Falls Contact number

DLTB Bus Contact Number

You can contact DLTB at these mobile / landline numbers or via Facebook:
PITX: 09338247135
Pasay Taft: 09338559544
LRT Buendia 09289878239, 09338247130
Turbina: 09338247198
Naga: 09486164693
Daet:
Tacloban: 09338247141
Ormoc: 09154511215
GMA: 09998789575

Facebook: facebook.com/dltb.ph
Offifical Website: dltb.ph
Commutetour Page: https://ph.commutetour.com/travel/transport/bus/dltb/

The two Legends of Magdapio Falls

Magdapio Falls is the other name of Pagsanjan and Cavinti falls which is based on the legends. There are two versions of the legend of Magdapio Falls. The first is the tale of the two brothers Balubad and Magdapio. When the land was struck by famine and drought, the weaker Balubad eventually died and Magdapio buried him in a slope. Because of his anger and anguish, he cursed the gods and stuck the rocks with his cane finally causing water to well up and rage down the canyon forming the Pagsanjan falls. The second is the tale of two lovers Magda and Pio, a classic elite and poor loving each other eventually causing suicide by jumping through the falls and ending their lives.

Long, long time ago in a land now called Laguna, there were no falls. There were only foliage highlands and Twin Rivers, called Bumbungan and Balanac. Right at the eastern bank of Bumbungan River, there lived two brothers named Balubad and Magdapio . For many years, they have enjoyed a life of peace and happiness.

But a calamity struck one day. A terrible drought brought famine and death. No rain came for successive months. The land became dry and the birds, deer and other animals fled, some had died. The twin river, creeks, and other bodies of water dried up too. Not a single drop of water in any area was left.

Balubad and Magdapio suffered greatly. They prayed for rain each day and night but those were unanswered prayers. Days passed and the brothers grew weak and later on Balubad died. Magdapio grieved and cried in sorrow. He buried his brother on the slope of the mountain overlooking the river delta.

Left alone in the waterless world, he searched the region for water but couldn’t find any. He cried and cursed the gods for his despair. Angrily he hurled down his cane on the rocks and suddenly, a spring bubbled. Rapidly it grew bigger, the fresh waters roared down the canyon walls, soon becoming a booming waterfall. Thus, the falls of Pagsanjan emerged.

Drealsays

Magda came from a wealthy family, having a relationship with a commoner like Pio was frowned upon by her parents. Love knows no bounds, evidently in this case, social status means nothing for the two lovers. Pressured to end their relationship, the couple made a decision to end their lives instead by jumping from the falls. Coming from opposite sides of the falls, the families searching for the couple shouted, alternately, “Magda!” “Pio!” During this manhunt, a Spanish conquistador was trekking the area when he heard the shouts, so he later named the falls, Magdapio.

Tipofmytounguemoments

Ang Magdapio Falls ay ang isa pang pangalan ng Pagsanjan at Cavinti falls na batay sa mga alamat. Mayroong dalawang bersyon ng alamat ng Magdapio Falls.

 1. Ang una ay ang kuwento ng magkapatid na Balubad at Magdapio. Nang ang lupain ay tinamaan ng taggutom at tagtuyot, ang mahinang Balubad ay tuluyang namatay at inilibing siya ni Magdapio sa isang dalisdis. Dahil sa kanyang galit at dalamhati, sinumpa niya ang mga diyos at idinikit ang mga bato gamit ang kanyang tungkod na naging sanhi ng pag-agos ng tubig at pagngangalit sa kanyon na bumubuo sa talon ng Pagsanjan. 1
 2. Ang pangalawa naman ay ang kuwento ng dalawang magkasintahan na sina Magda at Pio, isang klasikong pagmamahalan ng isang maykayang tao at mahirap na kalaunan ay nagdulot ng pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa talon at tinapos ang kanilang buhay. 2

Noong unang panahon, ang Laguna ay walang talon. Mayroon lamang mga dahong kabundukan at Kambal na Ilog, na tinatawag na Bumbungan at Balanac. Sa mismong silangang pampang ng Ilog Bumbungan, may nakatirang dalawang magkapatid na nagngangalang Balubad at Magdapio. Sa loob ng maraming taon, naranasan nila ang isang buhay ng kapayapaan at kaligayahan.

Ngunit isang kalamidad ang dumating. Ang matinding tagtuyot ay nagdulot ng taggutom at kamatayan. Walang ulan sa sunud-sunod na buwan. Natuyo ang lupa at nagsitakas ang mga ibon, usa at iba pang hayop ay namatay. Natuyo rin ang kambal na ilog, sapa, at iba pang anyong tubig. Walang natira kahit isang patak ng tubig sa alinmang lugar.

Lubhang nagdusa sina Balubad at Magdapio. Nagdarasal sila para sa ulan araw-araw at gabi ngunit ang kanilang panalanging ay hindi sinasagot. Lumipas ang mga araw at nanghina ang magkapatid at kalaunan ay namatay si Balubad. Nagdalamhati si Magdapio at umiyak sa lungkot. Inilibing niya ang kanyang kapatid sa gilid ng bundok na tinatanaw ang delta ng ilog.

Naiwan siyang mag-isa sa walang tubig na mundo, ginalugad nya ang lugar para sa tubig ngunit wala siyang makita. Siya ay umiyak at sinumpa ang mga diyos para sa kanyang kawalan ng pag-asa. Galit niyang inihagis ang kanyang tungkod sa mga bato at biglang bumula ang isang bukal. Mabilis itong lumaki, umaalingawngaw ang sariwang tubig sa mga pader ng kanyon, sa lalong madaling panahon naging isang umuusbong na talon. Sa gayon, lumitaw ang talon ng Pagsanjan.

Si Magda ay nagmula sa isang mayamang pamilya, ang pakikipagrelasyon sa isang ordinaryong tulad ni Pio ay ikinakunot ng noo ng kanyang mga magulang. Ang pag-ibig ay walang hangganan, maliwanag na sa kasong ito, ang katayuan sa lipunan ay walang kahulugan para sa dalawang magkasintahan. Pinilit na wakasan ang kanilang relasyon, nagpasya ang mag-asawa na wakasan ang kanilang buhay sa halip na tumalon mula sa talon. Mula sa magkabilang gilid ng talon, ang mga pamilyang naghahanap sa mag-asawa ay sumigaw, salit-salit, “Magda!” “Pio!” Sa panahon ng pamamaril na ito, isang Espanyol na conquistador ang naglalakad sa lugar nang marinig niya ang mga sigaw, kaya kalaunan ay pinangalanan niya ang talon, Magdapio.

Terminal Blogs